Skip to main content

Cabineoverleg van 29 juni 2016

30 juni 2016

Op woensdag 29 juni vond er weer een regulier Cabineoverleg plaats op Schiphol-Oost. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Daggeld

In het cabineoverleg van 26 mei jl. meldde KLM ons plannen te hebben om de wijze van uitkering van daggelden te veranderen. Geen voorschot meer, maar verrekening achteraf. Wij hebben toen, samen met VNC, onze zorgen geuit over de impact die deze wijziging kan hebben op de financiële huishouding van sommige collega’s. We hebben KLM dan ook verzocht om op zoek te gaan naar betere alternatieven, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een debit kaart.

KLM heeft tijdens het overleg nogmaals benadrukt dat in haar optiek de gevolgen van de gewijzigde uitgifte van het daggeld te overzien zullen zijn en dat met de introductie van een éénmalig overbruggingsvoorschot de zorgen onder collega’s worden weggenomen. Verder zal er ruimte zijn voor maatwerk bij schrijnende gevallen.

FNV Cabine betreurt het dat KLM blijft vasthouden aan haar plan. Op basis van de cao heeft het bedrijf echter de ruimte om de wijze van daggeld-verrekening te wijzigen. Op dit moment wordt er in GC31 nog overleg gevoerd om alsnog tot een aangepaste regeling te komen. Wij wachten de uitkomsten hiervan met belangstelling af.

Reiskostenvergoeding bij klachten

In het overleg van 26 mei jl. heeft FNV Cabine ervoor gepleit dat er, naast compensatie in tijd, ook een reiskostenvergoeding zou moeten komen wanneer collega’s op kantoor moeten verschijnen in verband met een klacht over hun functioneren. Dat getuigt ons inziens van goed werkgeverschap, is volledig conform CAO en is ook in lijn met de afspraken die we met KLM hebben gemaakt rond reiskostenvergoedingen bij re-integratie. In het overleg van 29 juni hebben we KLM alsnog kunnen overtuigen. Wij zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat KLM vanaf nu de gemaakte reiskosten zal vergoeden, conform de vergoeding bij andere opkomsten.

Matchen meer/minderwerk verzoeken

In een eerder overleg met KLM heeft FNV Cabine het plan geopperd een ruilbulletin in het leven te roepen voor meer- en minderwerk, zoals we dat ook kennen voor JV en reservestelling. Het bedrijf heeft aangegeven dat er na de zomer een zgn. "management support tool" zal worden geïntroduceerd die een breder overzicht geeft van alle ingediende verzoeken die zo tegen elkaar weggestreept kunnen worden. Dit betekent een maximale kans op honorering voor het individu en verbetert voor het bedrijf de efficiëntie doordat verschillende processen samengevoegd worden. Een apart ruilbulletin zal hierdoor niet nodig zijn.

Vakantiedagen en ziekte

KLM mag tijdens ziekte geen JV inhouden. Dat is wettelijk geregeld. KLM mag slechts JV van je JV-teller afschrijven als je hier zelf toestemming voor geeft. Unit Managers en medewerkers bij P&A zouden hiervan volgens KLM op de hoogte moeten zijn. De systemen bij P&A zijn echter zo ingericht dat JV tijdens ziekte automatisch wordt afgeschreven. KLM heeft aangegeven dat niet te willen wijzigen. Dus, ben je ziek en komt je vakantie eraan? Wees je er dan van bewust dat je contact opneemt met je Unit Manager om te voorkomen dat je vakantiedagen ten onrechte verdwijnen en je hierover achteraf de discussie moet voeren.

Opbouw actieve dienstjaren

Vorige maand meldden we al dat KLM perioden van non activiteit ten behoeve van zwangerschap en 100% ouderschapsverlof niet meetelt bij de berekening van het aantal actieve dienstjaren. Dat heeft invloed op bijvoorbeeld het tijdstip van periodieke salarisstappen en de toekenning van bepaalde IPB faciliteiten, zoals C/M prioriteit en geboekt IPB na 20 dienstjaren. FNV Cabine heeft KLM duidelijk gemaakt dat het niet meetellen van de periode van 100% ouderschapsverlof de schijn heeft van indirecte discriminatie. Het bedrijf is dat niet met ons eens en wil vasthouden aan de bestaande praktijk. Afgesproken is om een overleg te plannen tussen onze juristen en die van KLM om te toetsen of het standpunt van KLM houdbaar is. Wordt vervolgd.

15 augustus: Algemene ledenvergadering

Tenslotte willen we jullie aandacht vragen voor de Algemene ledenvergadering van FNV Cabine op maandag 15 augustus 2016. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 13.30 tot 16.30 uur. Je kunt je opgeven via info@fnvcabine.nl. Daarna ontvang je een persoonlijke uitnodiging met de agenda en locatie.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!