Skip to main content

Pensioendossier blokkeert start cao-onderhandelingen

02 juli 2016

Al geruime tijd staan de onderhandelingen over een toekomstbestendige pensioenregeling stil. Het vertrouwen om constructief overleg te voeren met KLM heeft bijna het vriespunt bereikt. De nieuwe zgn. “uitvoeringsovereenkomst” tussen KLM en het pensioenfonds ligt hieraan ten grondslag. Er is daarin namelijk afgesproken dat KLM voorlopig geen geld hoeft bij te storten als het pensioenfonds er slecht voorstaat. KLM heeft hiermee, zonder de vakbonden erin te kennen, tientallen miljoenen bespaard, doordat er voorlopig geen herstelpremies hoeven te worden betaald. Dit is de vakbonden een doorn in het oog en maakt dat er geen enkele basis is om het cao-overleg te starten.

Toekomstbestendig pensioen

In het cao-protocol 2011-2014 hebben KLM en de bonden zich gecommitteerd aan het maken van afspraken over een toekomstbestendige pensioenregeling met een daarbij passende zgn. “overschotten- en tekortenregeling”. In dat kader is FNV Cabine uiteraard bereid afspraken te maken waarin de toekomstige financieringsrisico’s voor de onderneming deels worden beperkt. Maar tegelijkertijd zullen er afspraken moeten worden gemaakt waarin de pensioenopbouw voor de deelnemers (het korps) zoveel mogelijk op het oude ambitieniveau blijft en zal er door KLM een prijs moeten worden betaald voor het overhevelen van risico’s naar de deelnemers.

Willen we tot weloverwogen afspraken komen, dan is het tevens van belang dat KLM alsnog met ons het overleg aangaat over het al dan niet direct moeten betalen van herstelpremies. Dat zou getuigen van respect voor het overleg en brengt partijen in een gelijkwaardige onderhandelingspositie. Door de deal tussen KLM en het pensioenfonds kan KLM nu achterover leunen en is er nauwelijks noodzaak voor het bedrijf om met de bonden tot een toekomstbestendige regeling te komen. Ondertussen staan de pensioenen van de deelnemers er slechter voor en worden deze voorlopig niet geïndexeerd.

Rechter

Wij stellen ons op het standpunt dat de afspraken tussen KLM en het pensioenfonds m.b.t. de herstelbetalingen worden ingetrokken om zo het pensioenoverleg vlot te trekken en tot een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat te komen. Geeft KLM hieraan geen gehoor, dan zullen we KLM én het pensioenfonds voor de rechter moeten slepen. We hopen dat het zo ver niet hoeft te komen. Afgelopen week hebben FNV Cabine en VNC in een gezamenlijke brief KLM opgeroepen hieraan gehoor te geven en z.s.m. met ons in overleg te treden. KLM is nu aan zet.

Niets geleerd van fouten

Ons pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die we hebben. Zolang we hierover in conflict zijn, zijn wij niet bereid de cao-onderhandelingen te starten. Wij betreuren dat, omdat we vele zaken op onze voorstellenlijst hebben om onze arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Planning winterproductie

Voor KLM begint de tijd te dringen. In het cabineoverleg van 29 juni jl. heeft men namelijk aangegeven snel met ons in overleg te willen gaan ten einde afspraken te maken over verdere productiviteitsverbeteringen. Wat dat betreft heeft KLM niets geleerd van eerdere fouten. Door er gemakshalve vanuit te gaan dat de bonden zullen tekenen bij het kruisje m.b.t. de cao-wensen van KLM, begint de planning voor de winterproductie te knellen. Het zou zo maar kunnen zijn dat met het huidige aantal medewerkers de te verwachten winterproductie niet kan worden gerealiseerd.

Onder druk

FNV Cabine vindt het uiterst onverstandig dat KLM er kennelijk voor kiest om de planning afhankelijk te maken van de cao-onderhandelingen. Dat is erg naïef en opportuun. KLM moet beseffen dat haar doelstellingen om ongebreideld te bezuinigen niet per se de doelstelling is van FNV Cabine. Sterker, onze leden hebben laten weten dat het juist tijd wordt dat er ook weer geïnvesteerd gaat worden in het personeel. Zaken als loon en werkdruk staan dan ook hoog op onze verlanglijst. KLM doet er verstandig aan om de cao-onderhandelingen niet onnodig onder druk te zetten met het rondkrijgen van de planning als instrument. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van KLM om de bedrijfsvoering op orde te hebben.

Brief

KLM heeft ons 29 juni te kennen gegeven ons schriftelijk te laten weten dat we de cao-onderhandelingen z.s.m. moeten gaan voeren. Die brief is inmiddels binnen. Indien we niet bereid zijn tot verdere productiviteitsverbeteringen, dan zal KLM gaan bezien hoe ze binnen de kaders van de cao in ieder geval de planning voor de winterproductie in orde gaat  maken. Wat ons betreft valt en staat echter alles bij de voortgang van het pensioendossier.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!