Skip to main content

FNV Cabine hervat pensioenoverleg in belang van het korps

09 september 2016

Op donderdag 8 september jl. zijn de gesprekken over het pensioendossier tussen FNV Cabine en KLM hervat. Bijna een jaar lang is hier inhoudelijk niet over gesproken. De afspraken tussen KLM en het pensioenfondsbestuur over de wijze van het betalen van herstelpremies is hier de oorzaak van. Ondanks het fundamentele verschil van inzicht hierover, heeft FNV Cabine het initiatief genomen om het overleg vlot te trekken aangezien er belangrijke pensioenthema’s zijn die om een oplossing vragen. In het belang van het korps zijn we in een ultieme poging het gesprek aangegaan om alsnog tot een resultaat te komen.

Wijziging herstelsystematiek

In de nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn tussen KLM en het pensioenfondsbestuur afwijkende afspraken gemaakt over de wijze waarop zal worden omgegaan met het doen van herstelbetalingen. Hierin is namelijk bepaald, dat tekorten op basis van de zogeheten “natuurlijke herstelkracht van het fonds” kunnen worden gerepareerd. De wijze waarop deze afspraak tot stand is gekomen, verdient op zijn zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs. Procesmatig zijn we hier dan ook niet over te spreken. De Cabinebonden eisen dan ook dat deze aanpassingen in de uitvoeringsovereenkomst worden ingetrokken, zodat de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling op basis van een gelijkwaardig startpunt gevoerd kunnen worden. KLM blijft echter de uitvoeringsovereenkomst verdedigen. Mede hierdoor hebben partijen een jaar lang geen overleg gevoerd over het pensioendossier.

Natuurlijke herstelkracht

Los van het hierboven beschreven proces, valt er op inhoud wat te zeggen voor de ‘’natuurlijke herstelkracht systematiek.’’ Het komt er namelijk op neer, dat tekorten in het pensioenfonds over een langere periode kunnen worden opgevangen als er over een vastgestelde periode voldoende rendement wordt verwacht. Dat betekent dat KLM in dat geval niet direct  tientallen miljoenen extra hoeft te storten in het pensioenfonds en dat ook de deelnemers geen extra premies hoeven te betalen. Op het moment dat het fonds toch niet in staat blijkt te zijn om op basis van het verwacht rendement het tekort te repareren, zullen er gewoon herstelpremies moeten worden betaald.

Waar FNV Cabine vooral moeite mee heeft, is dat de situatie zich kan voordoen dat er pensioenuitkeringen en -opbouw moeten worden gekort, terwijl er geen herstelpremies betaald hoeven te worden. Wij pleiten dan ook voor aanscherping van de afspraken over natuurlijke herstelkracht, zodat de deelnemers en gepensioneerden niet onevenredig kunnen worden benadeeld.

Open overleg

Om weer op inhoud in gesprek te gaan over het pensioendossier, hebben KLM en FNV Cabine afgesproken dat de komende periode zal worden gebruikt om alsnog tot toekomstbestendige pensioenafspraken te komen en de discussie m.b.t de gewijzigde herstelsystematiek in open overleg te beslechten.

Vaste premie

In het cao-protocol 2011-2014 hebben KLM en de Cabinebonden afspraken gemaakt over een toekomstbestendige pensioenregeling. Dat wil zeggen dat naar de toekomst toe, de risico’s voor KLM en de medewerkers zo goed mogelijk moeten worden beheerst, om op die manier een goed, betaalbaar en waardevast pensioen te kunnen opbouwen. We hebben er namelijk geen enkel belang bij dat er pensioenafspraken zijn die de financiële positie van KLM in gevaar kunnen brengen. Daarnaast willen we dat de pensioenen zo zijn gefinancierd, dat het korps kan blijven rekenen op een behoorlijk inkomen op de normpensioenleeftijd. In dat kader wenst KLM een vaste premie af te spreken zonder bijstortverplichtingen. Toekomstige risico’s die pensioenen duurder kunnen maken, zoals vergrijzing en lagere rentes, zullen in het denken van KLM voortaan volledig voor rekening moeten komen van de werknemer.

Risico’s afkopen

FNV Cabine kan tot op bepaalde hoogte begrip opbrengen voor deze wens van KLM. Een vaste kostenpost en minder schommelingen in de kosten, geeft meer financiële stabiliteit. Aan de andere kant vinden we dat er rekening moet worden gehouden met de risico’s van een vaste premie. Als er bij tegenslag in pensioenland niet meer op KLM kan worden teruggevallen, dan zullen de pensioenkosten voor de werknemers toenemen of zal de pensioenopbouw gekort moeten worden. FNV Cabine vindt dat voor het afkopen van dat risico, wat een financiële waarde vertegenwoordigt, KLM een rekening moet betalen. Dat kan door de premie hoger te stellen dan nu nodig is, zodat ook buffers kunnen worden opgebouwd om toekomstige risico’s te financieren.

Voorstel Cabinebonden

In een ultieme poging om tegemoet te komen aan de wensen van KLM, hebben de Cabinebonden eerder een gezamenlijk voorstel gedaan voor de financiering van een vaste premie. Het voorstel komt erop neer dat KLM op jaarbasis ongeveer vijftien miljoen euro meer premie moet betalen. Naar de toekomst toe zal KLM dan geen verdere kostenverhogingen op het gebied van pensioenen krijgen. De discussie rondom herstelpremies zal dan ook niet meer aan de orde zijn. In vergelijking met de huidige pensioenregeling kan dit KLM een besparing opleveren van tientallen miljoenen euro’s per jaar en zijn de toekomstige risico’s voor de deelnemers zorgvuldig afgedekt.

Akkoord vaste premie mogelijk

In het overleg van 8 september jl. hebben FNV Cabine en KLM verkend op welke wijze alsnog afspraken kunnen worden gemaakt over een vaste premie. KLM heeft toegezegd met een voorstel te komen voor een passende oplossing, om zo alsnog in te kunnen gaan op het ultieme bod van de Cabinebonden. Komt deze oplossing er niet, dan zal er naar andere scenario’s gekeken moeten worden om alsnog tot toekomstbestendige pensioenafspraken te komen.

DBC

Voor FNV Cabine is het daarnaast van wezenlijk belang dat de wettelijke versoberingen op de pensioenopbouw zoveel mogelijk worden gerepareerd. Het kabinet heeft namelijk eerder besloten dat de maximaal toegestane opbouwpercentages voor pensioenen worden verlaagd. Dit heeft een negatief effect op de pensioenopbouw van het cabinepersoneel. Hierdoor wordt het lastiger om een behoorlijk pensioen te hebben bij pensionering op de normleeftijd van 60 jaar.

Tijdens het overleg hebben we dan ook voorgesteld om, vooruitlopend op definitieve nieuwe pensioenafspraken, de zogenoemde deelnemersbijdragencompensatie (DBC) net als in 2015 ook voor 2016 in te voeren. Hiermee wordt de fiscale versobering van de pensioenopbouw via een technisch complexe constructie ook voor dit jaar gerepareerd. KLM heeft te kennen gegeven bereid te zijn hier serieus naar te kijken.

In een volgend overleg zal worden verkend of en hoe partijen tot een totaalpakket aan pensioenafspraken kunnen komen. Uiteindelijk zullen we uiteraard de gemaakte pensioenafspraken voorleggen aan alle leden van FNV Cabine.

Enige oplossing

Al met al was het overleg ondanks alle gevoeligheden constructief. FNV Cabine ziet mogelijkheden dat er goede afspraken kunnen worden gemaakt in het belang van het korps en het bedrijf. We roepen alle partijen op om vooral tijd en energie te steken in het overeenkomen van een toekomstbestendige pensioenregeling. Wij zijn ervan overtuigd dat het hervatten van de dialoog de enige echte oplossing is voor het doorbreken van de huidige impasse. Inhoudelijk verschillen de Cabinebonden nauwelijks van standpunten. Alleen procesmatig zijn wij van mening dat we meer bereiken op basis van overleg, dan een langslepende juridische procedure die alleen focust op de herstelsystematiek en verder niet ingaat op de andere zeer belangrijke thema’s van het pensioendossier. Komen we er toch niet uit met KLM, dan hebben we alsnog onze handen vrij om naar de rechter te stappen óf andere middelen in te zetten voor het bereiken van onze inzet.

Komende week twee pensioenbijeenkomsten

Om dieper in te gaan op de toch wel complexe materie en álle geïnteresseerde collega's bij te praten over de laatste ontwikkelingen, organiseert FNV Cabine twee pensioenbijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats op ons regiokantoor aan de Radarweg 60 in Amsterdam (naast station Sloterdijk) op 15 en 16 september van 10.00 tot 13.00 uur.

Je kunt je hiervoor aanmelden via info@fnvcabine.nl 

We kijken uit naar je komst!

Redactie FNV Cabine