Skip to main content

KLM moet kleur bekennen

24 november 2016

In reactie op het ultieme KLM voorstel (Raamwerk) om het -1 CA conflict op te lossen, heeft het actiecomité van FNV Cabine geconstateerd hier niet op in te kunnen gaan. Het voorstel is nog erger dan wat er op tafel lag voordat er werkonderbrekingen plaatsvonden. KLM stelt nog steeds keiharde voorwaarden voordat het cao-overleg überhaupt kan worden gestart. -1 CA kan volgens het bedrijf alleen van tafel als er wordt getekend voor een besparingspercentage dat exact hetzelfde oplevert. In plaats van overleggen blijft KLM dus opleggen. Zo gaan we niet met elkaar om. Door middel van een enquête onder het korps heeft een ruime meerderheid van de respondenten kenbaar gemaakt zich ook niet te kunnen vinden in het raamwerk. Om helder te hebben waar KLM nu staat, hebben we de directie in een formeel schrijven gevraagd om kleur te bekennen.

Eindbod of niet?

FNV Cabine wil op basis van open en reëel overleg tot gebalanceerde afspraken komen. Maar dan moet er natuurlijk wel wat te overleggen zijn. KLM heeft ons meerdere malen duidelijk gemaakt dat haar voorstel moet worden gezien als een eindbod. VNC wekt echter de verwachting dat er nog voldoende ruimte is om overleg te voeren. Het is nu angstvallig stil. De verwarring onder de achterban is compleet. Moet er verder actie worden gevoerd of is er een basis voor overleg? In alle openheid hieronder de integrale tekst van onze brief aan KLM.

‘’Geachte heer Slagt, beste Aart,

Op zaterdag 12 november 2016 om 00:49 uur zond u ons het “concept raamwerk cabine (versie 11 november 2300 uur)”.

Op 14 november 2016 stuurden wij u een reactie op het raamwerk. In onze reactie lieten wij u weten dat: “… wij in het raamwerk geen aanknopingspunten zien om met u in gesprek te gaan. Wij handhaven dan ook ons op 5 oktober 2016 aan u gestelde ultimatum…”. Dat deden we nadat wij telefonisch bij u geverifieerd hadden of het raamwerk gezien moest worden als een ultiem bod. Wij hebben u in dit gesprek gevraagd of er over de kaders nog onderhandeld kon worden. U hebt aangegeven dat er niet meer verder over de kaders onderhandeld kan worden, maar dat er alleen binnen de kaders van het raamwerk onderhandeld kan worden. Vervolgens hebben wij u gevraagd of wij dit raamwerk moeten zien als een eindbod. U hebt daarop geantwoord dat dit feitelijk zo is.

U hebt niet meer gereageerd op onze brief van 14 november 2016. Wij lezen echter dat de VNC communiceert naar haar leden dat zij met u in overleg gaat over de kaders van het raamwerk. Wij kunnen niet anders dan constateren dat er licht zit tussen wat u zegt en VNC communiceert.

FNV Cabine hecht aan helderheid over de status van het raamwerk. Wij vragen u dan ook om ons uiterlijk zaterdag 26 november 2016 schriftelijk te laten weten of er over de kaders van het raamwerk nog verder gesproken kan worden en zo ja, welke aanknopingspunten u daarvoor biedt. Mocht een antwoord uitblijven of een niet bevestigend antwoord komen op deze vraag, dan gaan wij ervan uit dat er geen ruimte is om verder te spreken over de kaders van het raamwerk.

De afgelopen dagen heeft het korps zich middels een enquête kunnen uitspreken over het raamwerk. Een meerderheid van de respondenten heeft te kennen gegeven het door u voorgestelde raamwerk te verwerpen. In dat kader geven wij u alvast mee, dat indien er geen ruimte is om verder over de kaders van het raamwerk te spreken, wij middels het voeren van acties ons hiertegen zullen blijven verzetten. Dit zullen we blijven doen totdat u onvoorwaardelijk ingaat op ons ultimatum van 5 oktober 2016 en daarmee een situatie creëert waarbij er wél sprake zal zijn van open en reëel overleg zonder dat de uitkomst van het overleg op voorhand vaststaat.

Een goed voorbeeld van wat in open en reëel overleg tot stand kan komen is naar ons idee het akkoord over de cao voor het KLM Grondpersoneel dat u recent met FNV sloot.

Wij vernemen graag uiterlijk zaterdag 26 november 2016 uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Zakaria Boufangacha                                   

Bestuurder FNV Cabine’’                              

Samen sterk!

Als cabinebonden zijn we gezamenlijk opgetrokken met dezelfde eisen. Het streven van FNV Cabine is om samen met de VNC te blijven optrekken. We zullen één blok moeten blijven vormen om te voorkomen dat we tegen elkaar worden uitgespeeld. Alleen dan staan we  sterk voor het afdwingen van respect en voor het maken van fatsoenlijke afspraken!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!