Skip to main content

Profielschets nieuwe bestuursvoorzitter AF/KLM Group

23 juni 2018

Begin mei trad Jean-Marc Janaillac af als bestuursvoorzitter van de AF/KLM Group nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Na zijn vertrek werd er een interim-bestuurder aangesteld in de persoon van Anne-Marie Couderc die tijdelijk ‘op de winkel past’. Mathi Bouts, de werknemerscommissaris in de Board van AF/KLM, deed een rondje langs de velden bij de Nederlandse vakbonden om te peilen wat zij belangrijk vinden in het profiel van een nieuwe bestuursvoorzitter van de AF/KLM Group en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen het bedrijf. In samenwerking met de FNV-fractie in de Ondernemingsraad heeft FNV Cabine een profielschets geformuleerd. Hieronder onze ideeën.

Bestuursvoorzitter zonder andere CEO rollen

FNV Cabine vindt dat het noodzakelijk is dat de toekomstige bestuursvoorzitter in staat moet worden gesteld zijn of haar rol als voorzitter goed in te vullen. Daarbij past het niet dat de voorzitter van de board meerdere rollen in het bestuur van AF/KLM of in de ‘afzonderlijke’ werkmaatschappijen vervult. De voorzitter moet kunnen sturen bij het vormgeven, bij het vaststellen en bij het laten uitvoeren van de besluiten die de Board te nemen heeft, zonder ‘gehinderd’ te worden door verantwoordelijkheden in de ‘eigen’ werkmaatschappij.

Selectie op kwaliteit i.p.v. nationaliteit

Vaak worden discussies binnen AF/KLM als het gaat over dit type benoemingen gevoerd rond de nationaliteitsvraag. Dat vinden wij niet verstandig. Niet de nationaliteit maar juist het bezit van de juiste kwaliteiten moet leidend zijn in het selectieproces. Het hoeft daarnaast ook niet op voorhand iemand te zijn die afkomstig is vanuit Air France of KLM. Sterker nog, het zou, gezien de uitdagingen waar AF/KLM zich voor geplaatst ziet, mogelijk verstandiger zijn om uit te kijken naar iemand die verstand heeft van de luchtvaartindustrie maar die niet afkomstig is uit een van beide bloedgroepen.

Profiel

Van de nieuwe voorzitter moet worden verwacht dat hij of zij mensen met elkaar kan verbinden over werkdisciplines, nationaliteiten en maatschappijen heen. Vasthoudend zijn in het uit (laten) voeren van genomen besluiten, zonder politieke gevoeligheden uit het oog te verliezen zijn andere kwaliteiten die nodig zijn.

Visionair

Visionair zijn als het gaat om de toekomst van de luchtvaart en tegelijkertijd niet vervallen in luchtfietserij lijkt ons nodig als het gaat om het rendement van AF/KLM op een zodanig niveau te brengen dat de zelfstandigheid van AF/KLM naar de toekomst toe geborgd wordt. Interne gerichtheid of, erger nog, zelfingenomenheid past daar niet bij. AF/KLM scoort slecht als het gaat om een renderende bedrijfsvoering. Dat ligt echter, en dat willen we als FNV Cabine benadrukken, niet aan de personeelskosten.

Last but bot least heeft AF/KLM naar ons oordeel een bestuursvoorzitter nodig die uitstraalt dat het gaat om ‘wij van AF/KLM’ en dat het daarbij niet past om als bestuurders, managers en werknemers elkaar de maat te nemen in de trant van ‘zij van KLM of zij van Air France’. Dat is de dood in de pot.

Onze ideale kandidaat

In een opsomming ‘in random order’ hieronder een aantal kwaliteiten die FNV Cabine belangrijk vindt voor de nieuwe bestuursvoorzitter.

 1. Een bruggenbouwer;
 2. Een verbinder;
 3. Een diplomaat;
 4. Een goede teamplayer die eenheid en visie uitdraagt;
 5. Een authentieke leider;
 6. Een bedrijfsstrateeg met een langetermijnvisie.

En verder iemand:

 • met een luchtvaartachtergrond;
 • die waar mogelijk groei bevordert door het verkennen van nieuwe markten;
 • die oog heeft voor commerciële groei gepaard gaand met groei van duurzame werkgelegenheid;
 • die innovaties en verbeteringen stimuleert die leiden tot duurzaam ondernemen;
 • met een open houding en een luisterend oor; die goed geïnformeerd zijn ziet als actieve betrokkenheid bij de werkvloer en daartoe ook initiatief neemt;
 • met open vizier en transparant;
 • die draagvlak kan creëren voor verander processen en beslissingen;
 • die Internationale cultuur nastreeft;
 • die diversiteit door de hele organisatie bevordert;
 • met een uitgebreid maatschappelijk netwerk;
 • met commitment voor langere tijd;
 • die zich inzet om de samenwerking met KLM als speerpunt op de agenda te zetten;
 • die communicatief sterk is.

Gezamenlijke inzet

We hopen dat veel van onze ideeën in lijn liggen met die van onze CEO Pieter Elbers, de Raad van Commissarissen van KLM en de Board van AF/KLM zodat we ons daarvoor gezamenlijk kunnen inzetten.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!