Skip to main content

Voorstel KLM: mager loon en studie naar versobering ICA-WRR

19 juni 2019

Op dinsdag 18 juni vond er cao-overleg plaats tussen KLM en de vakbonden voor cabine, cockpit en grond. FNV Cabine werd vertegenwoordigd door bestuurder Birte Nelen en bestuursleden Peter Steinbach, Huib den Ouden en Dorien Visser. De inzet van KLM en die van FNV Cabine blijken mijlenver uiteen te liggen. Dit geldt ook voor de inzet van KLM en van de overige vakbonden. KLM biedt volstrekt onvoldoende loonsverhoging en ook voor inhoudelijke cao-afspraken is nauwelijks ruimte. Volgende maand hebben we vijf dagen in de agenda gereserveerd om verder te praten over een toekomstbestendige cao.

Inzet KLM

Op uitnodiging van de vakbonden heeft KLM haar voorstellenbrief voor een nieuwe cao gepresenteerd. Zowel het loonvoorstel van KLM als de inhoudelijke onderwerpen die besproken werden, zijn zeer teleurstellend:

  • KLM stelt een cao voor met een looptijd van 16 maanden, van 1 juni dit jaar tot 1 oktober 2020;
  • Een loonsverhoging van 1% in juni van dit jaar en een van 1,25% in juni volgend jaar;
  • KLM stelt ook een eenmalige uitkering voor die is gekoppeld aan ondertekening: vanaf de maand waarin de cao’s worden getekend krijgt iedere fulltime vliegende in 2019 maandelijks 100 euro netto, deeltijd vliegenden ontvangen dit bedrag naar rato van hun contractpercentage;
  • KLM wil tijdens de looptijd van deze cao samen met de cabinebonden onderzoeken hoe de ICA WRR efficiënter kan worden gemaakt, met name Long Haul. KLM lichtte toe dat een nieuwe ICA WRR moet leiden tot productiviteitsverbetering. Vrij vertaald: meer vliegen met hetzelfde aantal mensen.

Nogmaals onze inzet voor deze cao-ronde

Nu KLM financieel gezond is en wij maximaal vliegen, is het tijd om te investeren in de gezondheid van het cabinepersoneel. De inzet van FNV Cabine voor deze cao-ronde is het afsluiten van een volwaardige cao die leidt tot een betere werk-privé balans en tot werkdrukverlichting. Dit blijkt uit ons voorstel om bij ziekmelding slechts de eerste twee weken uit het rooster te halen. Daarnaast willen wij de Nevenopdrachten Gratis afschaffen en een not-fit-to-fly regeling op Europa (mogelijkheid om voor 24 uur ziek te melden) invoeren. Ook het uitsluitend in de WBC opsturen van crew staat hoog op de verlanglijst van FNV Cabine. Waardering voor het korps blijkt ook uit secundaire arbeidsvoorwaarden. Ons voorstel tot modernisering van de huidige IPB regeling is om iedereen de mogelijkheid te bieden jaarlijks één travelpartner op te geven die van jouw IPB-nummer gebruik kan maken. Ook zijn wij van mening dat iedereen per jaar één keer recht moet hebben op de ’IPB-geboekt’ faciliteit, ongeacht senioriteit of functie. Zelfs dit onderdeel -dat weinig kosten met zich meebrengt, maar essentieel is als waardering voor het gehele korps- wil KLM niet aan de cao-tafel bespreken.

Oproep van alle bonden aan KLM

Alle vakbonden die aan de cao-tafel zitten zijn het erover eens: het voorstel van KLM en de voorstellen van de vakbonden liggen mijlenver uit elkaar. KLM heeft het afgelopen jaar prachtige financiële resultaten behaald. FNV Cabine wil dat cabinepersoneel hier structureel in meedeelt en zet daarom in op een loonsverhoging van 5% per jaar. Het loonbod van KLM is volstrekt onvoldoende. Bovendien wil KLM dat we dit matige loonbod zelf financieren door ons te committeren aan wéér een productiviteitsverhoging via aanpassing van de ICA WRR. Tijdens het cao-overleg hebben we KLM uitgedaagd om ons aanknopingspunten te bieden om inhoudelijk in gesprek te gaan. Alle vakbonden gezamenlijk hebben KLM bij de afsluiting opgeroepen om een stap te zetten op het gebied van loon en op de inhoudelijke voorstellen van de bonden. De wens van FNV Cabine is om in een volgend overleg nader tot elkaar te komen. Op 1 juli aanstaande zal duidelijk worden of onze boodschap door KLM wordt opgepakt.

Cao-delegatie FNV Cabine