Skip to main content

Landelijk noodpakket geeft KLM lucht - FNV bundelt krachten met landelijke bonden en werkgevers

18 maart 2020

Op dinsdag 17 maart zijn alle KLM bonden (grond, cabine en cockpit) bijeengekomen om het pakket aan noodmaatregelen dat KLM voorstelt te bespreken. Na afloop van dit overleg volgde er een lichtpuntje: dankzij een intensieve lobby in Den Haag door FNV en werkgeversorganisaties kwam er een uitzonderlijk noodpakket tot stand, dat alle KLM'ers én de kaspositie van ons bedrijf lucht geeft. Vandaag, 18 maart, gaan wij in overleg met KLM om op basis van dit landelijke noodpakket afspraken te maken.

Noodpakket voor banen en economie

De coronacrisis heeft KLM, een gezond en zeer winstgevend bedrijf, in ongekend tempo keihard geraakt. Hierdoor is één van de grootste werkgevers van Nederland in zeer zwaar weer terecht gekomen. Voor FNV waren de acute problemen bij vele Nederlandse bedrijven de reden om, samen met werkgeversorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid, een krachtige lobby te starten in Den Haag. Dit met het dringende advies om bedrijven en werknemers in Nederland te steunen.

Het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine bedankt namens alle leden alle betrokkenen, en in het bijzonder FNV voorzitter Han Busker en onze oud-vakbondsbestuurder Zakaria Boufangacha, voor hun tomeloze inzet. Hun inspanningen hebben er mede toe geleid dat het kabinet bereid is om miljarden in te zetten om het Nederlandse bedrijfsleven in deze zware tijden te ondersteunen. Het betreft een breed pakket, waardoor de gevolgen van de coronacrisis voor KLM zoveel mogelijk worden beperkt.

Positief effect van het landelijke noodpakket voor KLM'ers

Het kabinetsbesluit is gunstig voor de werknemers van KLM. Ten opzichte van het pakket aan noodmaatregelen dat KLM op 16 maart 2020 aan ons voorstelde, verandert het volgende:

  • De landelijke regeling werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken. In plaats daarvan komt er een gunstigere tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  • KLM kan gerelateerd aan haar omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de totale loonsom;
  • KLM kan hierdoor het loon aan haar werknemers voor de volle 100% doorbetalen;
  • Deze salaristegemoetkoming gaat niet af van ons individuele recht op WW van twee jaar;
  • Dit geldt voor werknemers in vaste dienst én voor collega’s met een jaarcontract, het kabinet roept werkgevers op om werknemers zonder vast contract zoveel mogelijk in dienst te houden;
  • Gedurende de periode van salaristegemoetkoming kan KLM geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen;
  • Deze noodmaatregel geldt voor drie maanden en kan éénmalig worden verlengd met nog eens drie maanden.

Positief effect van het landelijke noodpakket op de kaspositie

Verder biedt het noodpakket een groot aantal belastingvoordelen voor KLM, die veel lucht gaan geven voor onze kaspositie:

  • Bedrijven die door de coronacrisis een lagere winst verwachten, gaan meteen minder belasting betalen door verlaging van de voorlopige aanslag;
  • De invorderingsrente en de belastingrente (bijvoorbeeld voor vennootschapsbelasting) worden verlaagd naar 0,01%;
  • Het kabinet zal alle garanties verstrekken die nodig zijn zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief waar nodig voldoende kunnen lenen.

De weg is vrij voor betere KLM maatregelen

Het kabinet heeft de noodkreet van vakbondsvertegenwoordigers bij KLM en vele andere bedrijven gehoord. Dit tijdelijke noodpakket is bedoeld om onze banen te behouden en ondersteuning te bieden bij actuele problemen die bedrijven, zoals KLM, ondervinden door de coronacrisis. Wopke Hoekstra maakt zijn belofte waar: hij zal er alles aan doen om KLM te ondersteunen. Als dat nodig is, zal het kabinet verdere vervolgmaatregelen treffen voor bedrijven zoals KLM. Nu blijkt dat het kabinet, net zoals FNV Cabine en KLM, bereid is om snelle, zorgvuldige en ingrijpende besluiten te nemen, vertrouwen wij erop dat er een beter pakket aan maatregelen tot stand kan komen.

Vandaag vervolgoverleg met KLM

We gaan vandaag, 18 maart, weer in overleg met KLM om op basis van het nieuwe landelijke noodpakket afspraken te maken. Ondanks deze steun vanuit het kabinet, zullen pijnlijke tijdelijke maatregelen nodig zijn om KLM door deze crisis heen te helpen, zoals het uitstellen van de uitbetaling van onze winstdeling. Wij verwachten op zeer korte termijn de afspraken voor te kunnen leggen aan onze leden, via een digitale ledenraadpleging. Afspraken met de juiste balans om werknemers hun volledige salaris te laten ontvangen en om de toekomst van KLM zoveel mogelijk zeker te stellen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!