Skip to main content

KLM stelt: cao-artikel 4.3.3 ‘overtolligheid’ is nietig

28 mei 2020

Vandaag, donderdag 28 mei, heeft KLM tijdens een extra ingelast cabineoverleg de bonden toegelicht hoe zij aankijkt tegen de afvloeiingsmethode bij mogelijke boventalligheid. KLM windt er geen doekjes om. We moeten ernstig rekening houden met overtolligheid: de crisis is diep, de urgentie hoog en de tijd beperkt. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om met drie partijen, KLM, FNV Cabine en VNC, met oog voor alle belangen, te komen tot de beste oplossing.

Samen komen tot de beste variant

Volgens KLM is cao-artikel 4.3.3 van onze cao nietig. Dat wil zeggen: het voldoet niet aan de huidige wet- en regelgeving. In dit artikel staat dat bij overtolligheid de diensttijd bepalend zal zijn en dat het gehele cabinepersoneel als één groep wordt beschouwd. Duidelijk werd dat KLM in geen geval het LIFO-principe (Last In, First Out) wil hanteren. De argumenten die het bedrijf daarbij opvoert zijn:

  • LIFO leidt tot een ongelijke samenstelling van het korps, onder andere in leeftijdsopbouw en op functieniveau;
  • het heeft een té grote impact op het kostenniveau;
  • de pijn komt eenzijdig bij werknemers te liggen die kort in dienst zijn.

KLM stelt dat het huidige wettelijke afspiegelingsbeginsel haar uitgangspunt is. FNV Cabine heeft duidelijk gemaakt dat deze wettelijke afspiegeling op basis van functie, leeftijdsgroepen én dienstverband niet past bij het KLM cabinekorps, omdat bijvoorbeeld de duur van je dienstverband (en dus senioriteit) een voorwaarde is om promotie te kunnen maken. Deze realiteit kun je niet zomaar naast je neerleggen, daarom vinden wij afspiegeling niet passend. Er zijn vele varianten denkbaar die tussen de methode van LIFO en de methode van afspiegeling in zitten. KLM heeft doorgevraagd naar de knelpunten die FNV Cabine ziet en is bereid deze mee te nemen in haar beraadslagingen. We hebben opgeroepen om gezamenlijk te onderzoeken welke variant recht doet aan het gehele cabinekorps: de beste variant die tussen LIFO en afspiegeling in zit.

Alternatieve instrumenten om overtolligheid te beperken

KLM heeft nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de omvang van het korps. Het onderzoek hiernaar is nog in volle gang. KLM en de bonden zien wel de noodzaak om breder te kijken naar vrijwillige mobiliteit. De delegatie van FNV Cabine heeft verschillende voorstellen ingebracht. Bijvoorbeeld de inzet van financiële instrumenten om het aantal contracturen structureel te verlagen (gedeeltelijke VVR), het stimuleren van een sabbatical van maximaal 2 jaar met behoud van senioriteit in het kader van de bevordering van mobiliteit (cao-artikel 9.3) en het introduceren van diverse nieuwe deeltijdvarianten. Op deze manier kan overtolligheid zoveel mogelijk worden beperkt.

Integraal voorstel

KLM neemt nu het initiatief voor het opstellen van een integraal voorstel, waarbij de inbreng van de cabinebonden wordt meegenomen. Dit voorstel bevat in ieder geval:

  • een methodiek om overtolligheid vast te stellen, waarbij LIFO door KLM wordt uitgesloten;
  • elementen voor een sociaal plan, waaronder vrijwillige instrumenten en een financiële regeling voor overtollige werknemers;
  • een voorstel om, als gevolg van ruimte bij KLC, KLM cabinepersoneel te detacheren bij KLC.

Maatwerk, helaas nog geen houvast

Vooral door de meer seniore collega’s zal de stellingname van KLM als schokkend nieuws worden ervaren. Wij beseffen heel goed dat onduidelijkheid over de methode bij overtolligheid niet de houvast geeft waar velen naar op zoek zijn. De realiteit van vandaag is echter dat er geen kant-en-klare oplossing is voor dit complexe vraagstuk. FNV Cabine doorloopt dit proces als professionele vakbond zorgvuldig en doordacht, we zullen daarin geen enkele partij vergeten of in de kou laten staan. Het overleg wordt over circa twee weken hervat. In de tussentijd zal onze onzekerheid aanhouden. Dat dit leidt tot onrust staat vast. Uiteraard houden we jullie, zoals jullie van ons gewend zijn, van elke stap in dit proces op de hoogte.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk