Skip to main content

Uitspraak rechter: samen in gesprek over methode bij overtolligheid

30 juni 2020

Vandaag, 30 juni, heeft de voorzieningenrechter laten weten dat alle vorderingen in kort geding van VNC tegen KLM zijn afgewezen. Dat is onverwacht snel na de zitting van afgelopen vrijdag. De rechter schetst in het vonnis de posities van alle cao-partijen en geeft aan dat KLM en FNV Cabine bereid zijn te onderhandelen over andere varianten dan wettelijke afspiegeling. Het is onze uitdrukkelijke wens om het overleg over de te hanteren methode bij boventalligheid spoedig te hervatten met alle partijen, om zo snel tot goede afspraken te komen.

Vonnis geeft uitsluitsel

FNV Cabine heeft op 17 juni jl. per brief gereageerd naar VNC toen zij aangaf ook ons te willen dagvaarden. In deze brief hebben wij ons juridische standpunt uitgebreid toegelicht, namelijk, dat de cao-bepaling artikel 4.3 lid 3 nietig is. De rechter heeft deze lezing vandaag bevestigd. Wij realiseren ons terdege dat deze uitspraak bij een deel van onze collega’s tot grote onzekerheid en spanning leidt. Wij willen dan ook dat snel de duidelijkheid komt waar iedereen al lang op wacht.

Strategie om afspiegeling te voorkomen

Zonder afwijkende afspraken in de cao met een bijbehorende ontslagcommissie, is wettelijke afspiegeling van toepassing. Hierbij worden onder andere collega’s die recent promotie hebben gemaakt buitenproportioneel hard geraakt. Om zo’n scenario te voorkomen, hebben wij er vanaf het begin bewust op ingezet te komen tot een maatwerkoplossing in de cao. Wij willen dit bereiken door het anders inzetten van de objectieve criteria zoals functie en leeftijd, of alternatieve objectieve criteria die afwijken van het afspiegelingsbeginsel. KLM heeft aangegeven hiervoor open te staan. Wij staan klaar om het overleg hierover op zeer korte termijn te hervatten. Ons uitgangspunt blijft dat we het volledige korps vertegenwoordigen en dat het niet zo kan zijn dat sommige groepen extra hard worden geraakt.

Vrijwillige instrumenten

Gedwongen ontslag is de eventueel laatste stap in het hele proces van noodzakelijke maatregelen als gevolg van de Covid-19 crisis. Onze inzet is nu eerst gericht op zoveel mogelijk vrijwillige instrumenten! Naast de VVR lopen er momenteel nog andere initiatieven op het gebied van vrijwillige mobiliteit:

  • Het overleg tussen KLM en de cabinebonden over vrijwillige detachering of indiensttreding bij KLC is bijna afgerond. Wij verwachten op korte termijn de details van deze afspraken te kunnen delen met onze leden.
  • Ook is KLM een samenwerking gestart met ActiZ, een branchevereniging in de zorg. KLM biedt informatiebijeenkomsten aan voor cabinecollega’s die interesse hebben in een eventuele overstap naar de zorg. Dit gaat om een werken/leren traject met een contract voor onbepaalde tijd. Dit traject is op vrijwillige basis.
  • De komende tijd praten we verder met KLM over andere vrijwillige instrumenten, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van deeltijdwerken en een langere periode van non-activiteit.

Voorwaarden steunmaatregelen gaan te ver

Deze week stemt de Tweede Kamer over de steunmaatregelen aan KLM. FNV Cabine heeft haar Haagse contacten te kennen gegeven dat wij zeer verbaasd zijn over het ingrijpen van het Kabinet in onze arbeidsvoorwaarden. De invulling van onze arbeidsvoorwaarden bij KLM zijn in onze optiek aan de bedrijfsleiding en de vakbonden. Ook hebben wij duidelijk gemaakt dat het in geen geval zo kan zijn dat werknemers dubbel worden geraakt; door het inleveren van arbeidsvoorwaarden én vervolgens door gedwongen ontslagen. Een mogelijk arbeidsvoorwaardenoffer, zoals het inleveren van salaris, sluit wat ons betreft gedwongen ontslagen uit. Wij verwachten hierover volgende week met KLM in overleg te gaan. FNV Cabine zal onderhandelen om namens haar leden de best haalbare afspraken te maken, zonder daarbij de leningen en staatsgaranties op het spel te zetten.

Onzekerheid duurt nog even voort

We realiseren ons dat velen van jullie met spanning hebben uitgekeken naar de uitspraak van de rechter. Nu deze uitspraak er ligt, kunnen we gelukkig weer verder gaan met het voeren van gesprekken en het maken van goede afspraken. Er zal de komende tijd nog veel op ons allen afkomen aan informatie en de gevoelens van onzekerheid zullen helaas nog voortduren. In dat onvoorziene proces is vandaag weer een stap gezet richting meer duidelijkheid voor het korps, waar zo’n enorme behoefte aan is.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!