Skip to main content

Staatssteun en mogelijke gevolgen voor onze arbeidsvoorwaarden

07 juli 2020

Vandaag, 7 juli, kwamen alle vakbonden van cabine-, cockpit- en grondmedewerkers digitaal bijeen op uitnodiging van KLM. De directie stelt dat er in ruil voor overheidssteun aan KLM verslechteringen van onze arbeidsvoorwaarden wordt gevraagd. Volgens minister Hoekstra zijn deze verslechteringen opgenomen op verzoek van KLM, volgens KLM op verzoek van het kabinet. FNV Cabine ziet de voorwaarden aan de leningen als een verantwoordelijkheid van KLM. Wij zijn bij de totstandkoming hiervan niet betrokken geweest en hebben ons er niet aan gecommitteerd.

KLM houdt vast aan kamerbrief

In de kamerbrief staan arbeidsvoorwaardelijke offers tot 20% voor de duur van de periode waarin de steun in de vorm van leningen wordt gegeven. Volgens KLM geldt dit percentage naar rato, dus leveren parttimers verhoudingsgewijs net zoveel in als fulltimers. De Tweede Kamer heeft op 2 juli onder andere een motie aangenomen waardoor het kabinet er bij KLM op moet aandringen dat werknemers met een inkomen tot anderhalf keer modaal zoveel mogelijk worden ontzien. Volgens KLM heeft dit echter niet geleid tot een aanpassing van de voorwaarden en zij houdt daarom de ondergrens van één keer modaal aan. De bonden hebben aangegeven de motie wel te respecteren. De top van KLM ontvangt gedurende de periode van staatssteun geen variabele beloning. Ook voor hen geldt dat zij minimaal 20% van hun inkomen moeten inleveren. Er is op dit moment nog niet besloten hoe dat precies wordt uitgewerkt.

Combinatie overleg arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid

FNV Cabine wil het gesprek over onze arbeidsvoorwaarden voeren in combinatie met de gevolgen voor onze werkgelegenheid. Als er arbeidsvoorwaardelijke offers worden gebracht, dan moeten in onze optiek gedwongen ontslagen van tafel. Het overleg over arbeidsvoorwaarden moet dus tegelijkertijd worden gevoerd met het overleg over werkgelegenheid. Ook KLM gaf aan dat zij werknemers ‘niet twee keer wil raken’, al is daar geen harde garantie voor afgegeven. Eind juli zal er meer duidelijk worden over de herstructurering en de toekomstige omvang van het cabinekorps.

KLM kiest voor salamitactiek

Tijdens het overleg benoemde KLM het opschorten van de uitbetaling van de winstdeling 2019, naast het volledig afzien van de WDR 2019. KLM gaf vooralsnog aan dat zonder andere afspraken, collega’s die met de VVR uit dienst gaan de uitbetaling van de winstdeling 2019 zullen ontvangen op het moment van uitdiensttreding. Een ander onderwerp dat KLM benoemde is de loonsverhoging van 2,5% voor alle KLM'ers per 1 augustus aanstaande. Het afzien van deze 2,5% is volgens het bedrijf een eerste stap om te voldoen aan de voorwaarden van het kabinet. Wij willen niet meegaan met deze ‘salamitactiek’ door stapsgewijs over deelonderwerpen te praten. Wij willen met KLM in gesprek gaan over het totale plaatje. Hoe gaat de toekomst eruit zien, wat is er nodig en hoe verhoudt het één zich tot het ander?

Meer informatie voor het korps

De Helpdesk van FNV Cabine wordt nog steeds overspoeld met vragen. We bevinden ons in een zeer onzekere situatie en veel leden vragen bij FNV Cabine naar meer duidelijkheid. Wij delen alle, op dit moment beschikbare, informatie in onze nieuwsbrieven. Tijdens het overleg van vandaag hebben we KLM nogmaals duidelijk laten weten dat er bij onze leden een grote behoefte is aan informatie als basis om belangrijke keuzes te kunnen maken. KLM is verzocht om hierin te voorzien.

Wij bereiden ons momenteel voor op het vervolg van de onderhandelingen met KLM. Zoals altijd, hebben de leden van FNV Cabine individueel de laatste stem over de uitkomst daarvan!

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!