Skip to main content

Gesprek Ministerie: meer ruimte aan bonden bij overleg met KLM

21 augustus 2020

Op 20 augustus hebben FNV Cabine, FNV Luchtvaart (grondpersoneel), CNV en VNC op initiatief van FNV een gesprek gehad bij het Ministerie van Financiën in Den Haag over het steunpakket van de overheid. Door de inspanningen van FNV is het gelukt om de topambtenaar te spreken die de onderhandelingen met KLM heeft gevoerd. Er zijn belangrijke zaken opgehelderd: er is namelijk meer ruimte in de onderhandelingen dan KLM doet voorkomen.

Afspraken geven wél ruimte aan vakbonden

Het Ministerie van Financiën is van mening dat de voorwaarden uit het steunpakket voldoende ruimte bieden aan de vakbonden en aan KLM om tot faire afspraken te komen. Wij, de vakbonden, hebben benadrukt dat de KLM-werknemers constructief willen meewerken aan de toekomst van KLM en dat juist daarom een dergelijk dictaat van de overheid verkeerd valt. Uit het gesprek is gebleken dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen KLM en het Ministerie over deeltijders of over de onregelmatigheidstoeslag voor grondpersoneel (ORT). Het is aan KLM en de bonden om te bepalen of de bijdrage van een deeltijder wel of niet gebaseerd wordt op het fulltime salaris en of ORT wel of niet onder het begrip salaris valt.

De grens ligt bij 1,5 keer modaal

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over het zoveel mogelijk ontzien van werknemers die tot 1,5 keer modaal verdienen. In onze democratische samenleving worden moties van de Tweede Kamer gerespecteerd. Het Ministerie heeft daarom aan KLM gevraagd om in de besprekingen met de vakbonden uitvoering te geven aan deze motie. Voor FNV Cabine, FNV Luchtvaart, VNC en CNV is het duidelijk dat KLM deze grens als uitgangspunt zal moeten nemen in de onderhandelingen.

Openbare kamerbrief

Het Ministerie heeft aangegeven dat de openbare kamerbrief alle informatie bevat over het steunpakket. De onderliggende ‘term sheets’ wil het Ministerie, evenals KLM, vanwege geheimhouding niet delen. In de onderhandelingen met KLM is voor de bonden alleen de kamerbrief met openbare informatie relevant, aldus het Ministerie. Dit houdt in dat het Ministerie de afspraken tussen KLM en de bonden zal toetsen aan de kamerbrief. Wij hebben aangeven dat het ontbreken van afspraken tussen KLM en het Ministerie over behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van werkgelegenheid een gemiste kans is. Het Ministerie gaf aan zich slechts te beperken tot de van kracht zijnde wet- en regelgeving. Wel is ons toegezegd dat het Ministerie van Financiën een signaal zal afgeven aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van flexibele krachten bij KLM.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!