Skip to main content

Sociaal plan: de sleutel ligt bij het korps

26 augustus 2020

Op dinsdag 25 augustus is er door KLM, FNV Cabine en VNC onderhandeld over het sociaal plan voor cabinepersoneel. Het is goed dat dit belangrijke onderwerp na een aantal weken stilstand weer is opgepakt. De delegatie van FNV Cabine is licht positief gestemd over het feit dat er stapjes zijn gezet door KLM.

Belang van een sociaal plan

Door de coronacrisis is de productie fors teruggelopen en wordt er de komende jaren door KLM een structureel overschot aan arbeidsplaatsen verwacht bij Inflight Services. Daarom spreken FNV Cabine en VNC momenteel met KLM over een zogenaamd ‘sociaal plan’. In dit sociaal plan worden afspraken vastgelegd om de gevolgen van de crisis voor alle collega’s zo goed mogelijk op te vangen. Er worden bindende afspraken gemaakt tussen de cabinebonden en KLM, net zoals de afspraken die zijn vastgelegd in onze cao. Het primaire doel van dit sociaal plan is om gedwongen ontslagen te beperken. Daarnaast komen er afspraken in te staan over een vangnet bij boventalligheid. Net zoals onze cao wordt dit sociaal plan -na instemming van onze leden- officieel aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inzet van KLM

KLM heeft op basis van eerdere gesprekken met de cabinebonden een voorstel gedaan op hoofdlijnen. Het bedrijf wil de volgende onderwerpen laten terugkomen in het sociaal plan voor cabinepersoneel:

  1. Vrijwillige instrumenten om boventalligheid te beperken, zoals het (financieel) aantrekkelijk maken van deeltijdwerk en non-activiteit, detachering bij KLC of detachering bij andere KLM afdelingen;
  2. Een ‘beëindigingsvergoeding’, waarbij boventallige collega’s die KLM moeten verlaten een financiële compensatie krijgen;
  3. Begeleiding naar ander werk voor boventallige collega’s, bijvoorbeeld bij een overstap naar de zorg of het onderwijs;
  4. De bereidheid om een vorm van een terugkeergarantie af te spreken voor boventallige collega’s die KLM mogelijk moeten verlaten.

FNV Cabine herkent in deze hoofdlijnen van KLM de onderdelen die onze delegatie eerder naar voren heeft gebracht. We zijn positief over de vrijwillige instrumenten, vooral dat KLM ons voorstel voor een gedeeltelijke VVR bij deeltijd overneemt. Hoewel we het over de onderwerpen van het sociaal plan grotendeels eens zijn, zullen er stevige onderhandelingen moeten worden gevoerd over het niveau van de afspraken. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de beëindigingsvergoeding bij boventalligheid of de duur van de begeleiding naar ander werk. Deze onderhandelingen zullen naar verwachting tot eind september duren.

Het korps heeft de sleutel

FNV Cabine zal er alles aan doen om in het sociaal plan zo aantrekkelijk mogelijke afspraken te maken om gedwongen ontslagen te beperken. Ons doel is om zoveel mogelijk collega’s te laten kiezen voor het werken in een lager tewerkstellingspercentage, het opnemen van non-activiteit of detachering. Gezien de huidige situatie, waarbij weer meer landen naar code oranje gaan, heeft de directie de zorg dat de productie verder terug zal vallen dan eerder geraamd. Wanneer collega’s vrijwillig kiezen voor deeltijd, non-activiteit of detachering neemt het totale aantal FTE’s (voltijds arbeidsplaatsen) af, wat zal leiden tot het beperken van boventalligheid. Dientengevolge is het de keiharde realiteit dat, als er weinig gebruik zal worden gemaakt van deze mogelijkheden, de afspraken in het sociaal plan minder effectief zullen zijn. De sleutel om boventalligheid te beperken ligt dus bij ons allemaal, door straks gebruik te maken van de vrijwillige opties die het sociaal plan zal bieden.

Grote zorgen over methode

Zonder aanvullende afspraken over de methode, wordt bij boventalligheid het wettelijke afspiegelingsbeginsel gehanteerd. Dit vindt plaats op basis van functie, leeftijd en dienstverband. FNV Cabine heeft eerder bij KLM aangegeven deze methode niet passend te vinden voor het cabinekorps. Wij willen alternatieve methoden verkennen die beter bij het cabinepersoneel passen. KLM herkent de bezwaren van FNV Cabine en is bereid om samen met de bonden alternatieven te bespreken. VNC benadrukt dat zij voor LIFO gaat. Dat wil zeggen dat collega’s met het kortste dienstverband KLM als eersten moeten verlaten. VNC heeft na een verloren kort geding nu hoger beroep ingesteld, waarbij een uitspraak op zijn vroegst half oktober wordt verwacht. VNC is nu niet bereid om over alternatieve methoden te praten en laat in het midden of zij hierover wel wil praten als zij het hoger beroep verliest. Ons inziens gaat hierdoor kostbare tijd verloren. Onze zorg is dan ook groot dat we straks, ingehaald door de tijd, gebonden zijn aan de wettelijke afspiegelingsregels.

Webinars exclusief voor leden

Nog vragen? Vandaag, woensdag 26 augustus, kun je om 11.00 uur weer deelnemen aan onze wekelijkse webinar over de huidige stand van zaken. Dat geldt ook voor volgende week 2 september op hetzelfde tijdstip. Deze webinars zijn exclusief voor leden. Aanmelden kan via onze Helpdesk: info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!