Skip to main content

Intensief overleg met KLM

18 september 2020

Deze week hebben de cabinebonden met KLM gesproken over de opzet van het sociaal plan en over een tijdelijk arbeidsvoorwaardelijk offer. Volgende week staan er maar liefst drie overleggen gepland om op beide dossiers stappen te zetten. In deze nieuwsbrief informeren we je over de stand van zaken aan de onderhandelingstafel. Tenslotte hebben wij voor collega’s die behoefte hebben aan achtergrondinformatie, in de schuingedrukte alinea’s onderaan deze nieuwsbrief de hoofdlijnen nog eens op een rijtje gezet.

Sociaal plan fase 1: vrijwillige instrumenten

Een belangrijk doel is om in het sociaal plan aantrekkelijke vrijwillige instrumenten vast te leggen die boventalligheid beperken. Deze afspraken in fase 1 van het sociaal plan gaan de goede richting uit. Denk hierbij aan een deeltijd VVR, waarbij het contractpercentage structureel wordt verlaagd tegen een eenmalige vergoeding, het nogmaals openstellen van een permanente VVR en het verruimen van de bestaande deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen.

Sociaal plan fase 2: afspraken over boventalligheid

Fase 2 treedt in als in de toekomst boventalligheid ondanks de inzet van vrijwillige instrumenten niet meer te voorkomen is. Op dit onderdeel is nog een grote beweging nodig vanuit KLM. Ontslag betekent voor alle collega’s die zich met hart en ziel hebben ingezet voor KLM een grote klap. FNV Cabine wil zowel collega’s met een korter dienstverband als collega’s met een langer dienstverband perspectief bieden. Wij denken aan een vorm waarbij de collega’s die boventallig zijn verklaard recht hebben op een bepaald budget aan maandsalarissen. Net zoals bij de VVR is dit gebaseerd op het aantal dienstjaren. De insteek van FNV Cabine is dat dit budget aan maandsalarissen op drie manieren (naar eigen inzicht) kan worden aangewend:

  • Een van werk naar werk traject waarbij je in dienst blijft bij KLM, begeleiding krijgt naar ander werk en na afloop een financiële vergoeding ontvangt. Vind je tijdens deze periode ander werk, dan krijg je de resterende maanden uitbetaald;
  • Na de opzegtermijn (één tot vier maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband) treed je uit dienst met een beëindigingsvergoeding. Het budget aan maandsalarissen krijg je in één keer uitbetaald. De uitvoering hiervan is vergelijkbaar met de VVR;
  • Na de opzegtermijn (één tot vier maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband) treed je uit dienst, waarna de beëindigingsvergoeding over een langere periode wordt uitgesmeerd. Dit betekent dat je gedurende een vastgestelde periode een vergoeding van bijvoorbeeld 30% van het maandsalaris ontvangt. Hiermee kun je een uitkering of (lager) inkomen uit ander werk aanvullen.

Sociaal plan fase 3: Afspraken over terugkeer

Er is discussie met KLM over de terugkeerafspraken voor collega’s die gedwongen het bedrijf moeten verlaten. Als er in de toekomst vacatures ontstaan, wil KLM de terugkeer in eigen functie beperken tot twee jaar. Beide cabinebonden stellen zich op het standpunt dat KLM voor langere tijd bij toekomstige productieruimte eerst deze collega’s weer in dienst moet nemen. Een terugkeertermijn van vijf jaar in de eigen functie voor collega’s die buiten hun schuld het bedrijf verlaten vinden wij realistischer.

Onderhandelingen over tijdelijk arbeidsvoorwaardelijk offer

Tijdens de grootste crisis uit de historie van KLM, vraagt de directie iedereen een steentje bij te dragen aan het herstel. KLM neemt hierbij de overheidsvoorwaarden voor de lening als uitgangspunt, waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Volgens onze eigen berekeningen is de bijdrage van Cabin Attendants maximaal 5%, want deze groep verdient maximaal 1,5 keer modaal. In de ogen van KLM kan het niet zo zijn dat iemand ten tijde van deze grote crisis salarisverhoging krijgt. Dit betekent dat het bedrijf de verhogingen uit onze cao (2,5% in 2020 en 2,5% in 2021) tijdelijk niet wil uitkeren. Voor werknemers die boven 1,5 keer modaal verdienen wil KLM, naast het tijdelijk niet uitkeren van de 5%, afspreken dat zij tijdelijk afzien van (een deel van) het DI-budget en/of (een deel van) de eindejaarsuitkering. De hoogte van het percentage hangt af van de hoogte van het salaris. Bij cabine zou dit volgens onze berekeningen voor werknemers met het hoogste cao-salaris zo’n 16 á 17 procent zijn. Wij hebben aangegeven dat we verantwoordelijkheid nemen in deze crisis, maar slechts bereid zijn tot het maken van tijdelijke afspraken. Daarna is de huidige cao voor het cabinepersoneel weer van toepassing.

Vragen? Neem aanstaande dinsdag deel aan het webinar

In verband met de overleggen met KLM, vinden de komende twee webinars plaats op dinsdagmiddag in plaats van woensdagochtend. Op dinsdag 22 en 29 september om 14.00 uur ben je van harte welkom bij het webinar, dat wij exclusief voor leden organiseren. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl. Vanaf 7 oktober is het webinar weer zoals gebruikelijk op woensdagochtend.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,

Redactie FNV Cabine

 

Hieronder volgt voor ieder die daar behoefte aan heeft achtergrondinformatie (leestijd: ca. 4 minuten) over de gecompliceerde situatie waarin wij ons begeven.

 

Achtergrondinformatie algemeen

Sinds de uitbraak van de mondiale Covid-19 crisis heeft KLM neerwaartse aanpassingen in het netwerk moeten doen en zijn de passagiersaantallen in een vrije val geraakt. Er is sprake van de grootste crisis in onze historie. Sinds eind augustus lopen er tussen de cabinebonden en KLM twee parallelle onderhandelingstrajecten: het opstellen van een solide sociaal plan voor cabine als gevolg van de krimp in productie en het tijdelijk aanpassen van onze arbeidsvoorwaarden. Het eerste traject is alleen van toepassing op cabine en het tweede traject betreft afspraken voor alle KLM’ers. Deze twee trajecten staan niet los van elkaar. Eind deze maand zijn beide onderhandelingen afgerond en stemmen alle leden van FNV Cabine over de onderhandelingsresultaten.

 

Achtergrond sociaal plan

Er wordt minder gevlogen en bij een lagere productie zijn er minder mensen nodig. KLM werkt aan herstructureringsplannen die op 1 oktober definitief moeten zijn. De advisering over deze plannen gebeurt door de ondernemingsraad en de bonden. Voor de geplande operatie van 2021 zijn er bij cabine 1200 voltijdsarbeidsplaatsen minder nodig.

De omvang van het korps is de afgelopen maanden afgenomen door pensioneringen, het afscheid van collega’s met een jaarcontract en de inzet van de VVR. Er resteert een dreigende boventalligheid van ongeveer 300 voltijdsarbeidsplaatsen. Van deze 300 gaan de 100 detacheringen bij KLC voor één jaar af en lijkt er volgend zomerseizoen ruimte te zijn voor nogmaals 100 KLC detacheringen. De aantallen kunnen nog wijzigen op basis van de definitieve VVR aantallen. FNV Cabine zet alles op alles om de dreigende boventalligheid te beperken met vrijwillige instrumenten. Het valt echter niet uit te sluiten dat in een later stadium collega’s boventallig worden.

In onze cao ontbreekt nu een sociaal plan, een vangnet bij (dreigende) boventalligheid. Als wij nu geen goede afspraken maken met KLM, is slechts het wettelijke minimum van toepassing. Daarom moet dit vangnet afgesproken zijn voordat de herstructureringsplannen definitief worden gemaakt.

 

Achtergrond tijdelijke aanpassing arbeidsvoorwaarden

Het abrupte en drastische verlies aan inkomsten in combinatie met kosten die blijven doorlopen, heeft ertoe geleid dat KLM met de overheid en de banken leningen moet afsluiten ter waarde van 3,4 miljard euro. Dit geeft het bedrijf overbruggingsruimte, de kans om na de crisis weer te herstellen en weer een gezonde luchtvaartmaatschappij te worden.

Het kabinet heeft voorwaarden verbonden aan de lening en de staatsgaranties. KLM’ers moeten volgens het kabinet bijdragen aan het herstel van het bedrijf via een tijdelijk arbeidsvoorwaardelijk offer. Het percentage is afhankelijk van de hoogte van het bruto jaarsalaris. Dit is een lineaire lijn vanaf het modaal salaris (36.500 euro bruto per jaar). Het offer loopt op naar 10% bij een salaris bij twee keer modaal (73.000 euro) en 20% bij drie keer modaal (109.500 euro). Ook voor de domeinen Grond en Cockpit zet KLM in op deze tijdelijke aanpassing van arbeidsvoorwaarden. Geen van de bonden is partij geweest bij het bepalen van deze voorwaarden. Het zijn afspraken tussen KLM en het kabinet, wij zijn daar niet aan gebonden.

FNV Cabine is realistisch en ziet de ernst van de situatie in, daarom zijn wij nu in het belang van onze achterban met KLM in gesprek over een tijdelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Wij onderhandelen over een uitkomst met de minste impact voor onze leden. KLM geeft aan dat zij voor iedereen het huidige maandelijkse inkomen in stand wil houden. Heikel punt in de onderhandelingen is dat met name VNV niet samen met de andere bonden wil overleggen met KLM. FNV Cabine betreurt dit gebrek aan transparantie en zal er nauwlettend op toezien dat er wordt gewerkt volgens het principe dat de overheid en KLM uitdragen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

 

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!